ସମ୍ବାଦ-ବ୍ୟାନର |

ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

  • ଫଳ / ପନିପରିବା ପ୍ୟାକିଂ ଟ୍ରେଗୁଡିକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

    ଫଳ / ପନିପରିବା ପ୍ୟାକିଂ ଟ୍ରେଗୁଡିକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

    ଡିସପୋଜେବଲ୍ ସତେଜ ଟ୍ରେଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ |ଅଧିକାଂଶ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ହେଉଛି ଛୋଟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହା ଦୋକାନ ବଜାରର ସେଲରେ ରଖାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଟଙ୍ଗାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ your ାରା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ p କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ ...
    ଅଧିକ ପଢ